Maria budskapsdag

Maria budskapsdag, også kjent som Marimesse, Maria bebudelse eller Herrens bebudelse.

Denne dagen markerer hendelsen som er omtalt i Lukas-evangeliet 1. kapittel, versene 26-56, da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel. Opprinnelig har denne dagen blitt feiret den 25. mars, som er ni måneder før jul. Dagen legges til den søndagen som faller mellom 22. og 28. mars, med unntak av de år da denne søndagen er Palmesøndag eller Påskedag. I så fall legges Maria budskapsdag til 5. søndag i faste.

  • Nettprest Pernille Astrup skriver på nettkirken.no om bibelteksten for Maria budskapsdag:
    For den som går svanger, gjelder det å forberede seg. Det gjelder å si ja til kroppens endringer, det gjelder å sette sine egne valg på vent for en tid og la det nye livet bestemme agendaen. Fastetid handler om noe av det samme. Det handler om å sette egne ønsker og egen behovstilfredsstillelse på vent for en tid, slik at noe annet kan tre inn og sette agendaen.

Dagen er en festdag midt i fastetiden. Den fiolette fargen som er i denne tiden, blir på Maria budskapsdag avløst av festens hvite.

Feiringen av dagen startet allerede rundt år 350 og ca. år 700 ble den en fast festdag på 25. mars.  Dagen feires hos oss på den søndag som kommer nærmest 25. mars. Altså et svangerskap før julaften.

Prekenteksten 26. mars 2017 (Luk 1,26-38):
Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.  Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.
Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte:
«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.
Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.