Kirkerådets leder om Jeløyaerklæringen

Det er uheldig at Jeløyaerklæringen ikke løfter tydeligere frem det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. Men Grunnlovens paragrafer ligger fast, og dermed også verdigrunnlaget.

I Norge er tro og livssyn en naturlig del av det offentlige rom, og jeg har forventninger til at den nye regjeringen vil føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Jeg ser frem til den bebudede stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk, som ivaretar både betydningen av tro og livssyn i samfunnet generelt, men også hva Den norske kirke betyr og har betydd.

Tro og livssyn er sentralt i veldig mange menneskers liv, det er en essensiell del – og en eksistensiell del - av det å være menneske. Tro og livssyn må forstås som en ressurs både i lokalsamfunn og i storsamfunn. Et tros- og livssynsåpent samfunn anerkjenner at tros- og livssynssamfunn er samfunnsinstitusjoner som opprettholder, bygger og utvikler fellesskap

Jeg har forventninger til at regjeringen vil videreføre en linje som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens rolle i samfunnet.

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet